Regulamin Koła Przewodników

Regulamin Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie określa cele, zadania i zasady działania koła, a także kompetencje i tryb działania jego władz.

Rozdział I
Cele i zadania Koła Przewodników Turystycznych

§ 1
1. Podstawową jednostką organizacyjną zrzeszania się przewodników turystycznych, określanych dalej „przewodnikami”, w Oddziale PTTK w Krośnie jest Koło Przewodników Turystycznych PTTK, określane dalej „kołem”.
2. Koło działa w ramach struktury organizacyjnej Oddziału PTTK w Krośnie, określanego dalej „oddziałem”.

§ 2
1. Koło zrzesza przewodników, posiadających uprawnienia państwowe, nadane na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 września 1997 r. z późniejszymi zmianami – członków PTTK, którzy swoją przynależność do PTTK dokumentują w kole poprzez: złożenie deklaracji przystąpienia do koła, opłacanie składki członka PTTK, składki na tzw. fundusz przewodnicki
i innych składek, uchwalonych przez władze koła.
2. Koło może zrzeszać również przewodników – członków PTTK, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 września 1997 r. posiadali uprawnienia przewodnickie, nadane przez PTTK, a uprawnień tych nie potwierdzili jako uprawnienia państwowe w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych,

§ 3
Do zadań koła należy:
1. zrzeszanie w PTTK przewodników, posiadających uprawnienia nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami (w zakresie uprawnień państwowych i uprawnień PTTK),
2. świadczenie usług przewodnickich w zakresie posiadanych przez przewodników uprawnień,
na zlecenie uprawnionych organizatorów turystyki,
3. prowadzenie szkolenia i dokształcania przewodników,
4. organizowanie kursów dla kandydatów na przewodników,
5. prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów szkoleniowych,
6. prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwianie przewodnikom uprawiania turystyki we wszelkich jej formach,
7. współdziałanie z zarządem oddziału w zakresie:
1) realizacji zadań statutowych oddziału,
2) wyróżniania i odznaczania,
3) tworzenia, gromadzenia i wykorzystywania środków finansowych poprzez wydzielone subkonto oddziału.
9. współdziałanie z Krajowym Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK, Komisją Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK oraz Wojewódzkim (Regionalnym) Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Podkarpackiego,
10. służenie wiedzą przewodnicką innym jednostkom organizacyjnym, działającym w oddziałach PTTK w realizowaniu ich zadań statutowych.

Rozdział II
Zasady powoływania koła

§ 4
Do powołania koła niezbędne jest co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych oddziału.

§ 5
1. Zebranie założycielskie koła zwołuje komitet organizacyjny.
2. Porządek zebrania założycielskiego koła powinien obejmować:
1) wybór prezydium, w tym przewodniczącego i sekretarza obrad,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania założycielskiego koła,
3) omówienie przez przedstawiciela zarządu oddziału zadań statutowych PTTK ze szczególnym uwzględnieniem zadań koła,
4) podjęcie uchwał: wyrażających wolę zebranych powołania koła oraz określającej czas trwania kadencji władz koła i ich liczebność,
5) wybór zarządu koła i komisji rewizyjnej koła,
6) podjęcie uchwały określającej kierunki działalności koła na okres kadencji.
3. Protokół z zebrania założycielskiego koła przekazuje się zarządowi oddziału.

§ 6
1. Uchwałę, wyrażającą wolę przewodników powołania koła, podejmują przewodnicy na zebraniu założycielskim, o którym mowa w § 5, a w przypadku przekształcenia istniejącego koła,
na walnym zebraniu koła.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez zarząd oddziału.
3. Uchwała o powołaniu koła zostaje przekazana do wiadomości właściwemu Wojewódzkiemu (Regionalnemu) Samorządowi Przewodników Turystycznych PTTK oraz Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK – w celu wpisania koła do centralnego rejestru kół i klubów przewodnickich.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7
1. Członkiem koła jest przewodnik – członek PTTK, który:
1) złożył deklarację przystąpienia do koła i został przyjęty przez zarząd koła,
2) opłacił składkę członkowską PTTK,
3) opłacił składkę na fundusz przewodnicki i inne składki, uchwalone przez władze koła.
2. Członek koła ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
3) korzystać z pomocy i urządzeń PTTK na zasadach, określonych przez Zarząd Główny PTTK,
4) korzystać z odznaki przewodnickiej i odznaki koła.
3. Członek koła jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu PTTK oraz regulaminów i uchwał władz PTTK,
2) aktywnego uczestniczenia w działalności PTTK,
3) dbania o dobre imię PTTK i przewodnictwa turystycznego,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej PTTK oraz składki na fundusz przewodnicki
i innych składek, uchwalonych przez władze koła.

§ 8
1. Członkostwo w kole ustaje w przypadku:
1) śmierci członka koła,
2) dobrowolnego wystąpienia z koła lub z PTTK,
3) skreślenia z listy członków koła wskutek nieopłacania składki członkowskiej PTTK za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub składki na fundusz przewodnicki i innych składek, uchwalonych przez władze koła za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Utrata członkostwa w kole następuje w przypadku:
1) wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
2) utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.
3. Osobom skreślonym z listy członków koła przysługuje odwołanie za pośrednictwem zarządu koła
do zarządu oddziału w ciągu trzydziestu dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.
4. W przypadku ustania członkostwa, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, członkostwo jest przywracane po opłaceniu zaległych składek.

Rozdział IV
Władze koła

§ 9
1. Władzami koła są:
1) walne zebranie koła, określane dalej „zebraniem”,
2) zarząd koła,
3) komisja rewizyjna koła.
2. Zebranie jest najwyższą władzą koła.
3. Zebranie jest zwoływane przez zarząd koła co najmniej 1 raz w roku w celu przyjęcia sprawo-zdania zarządu i oceny działalności zarządu, oraz – w zależności od kadencji władz – w celu dokonywania wyboru władz koła i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
4. Zebranie określa liczbę członków i dokonuje wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej
oraz delegata (delegatów) na zjazd oddziału według zasad określonych Ordynacją wyborczą, ustaloną przez Zarząd Główny PTTK, w liczbie określonej kluczem wyborczym ustalonym przez zarząd oddziału.
5. Zebranie uchwala wysokość składki na fundusz przewodnicki, o której mowa w § 2 ust. 1.
6. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej koła trwa 4 lata, o ile zebranie nie uchwali inaczej, zgodnie
z § 40 ust. 2 statutu oddziału.

§ 10
1. Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym regulaminem i uczestniczy w nim:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków koła,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę uczestników zebrania.
2. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu koła.
3. Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Wybory władz koła oraz delegata (delegatów) na zjazd oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 11
1. Zebranie, poza przypadkami określonymi w § 9 ust. 3, może być zwołane:
1) z inicjatywy zarządu koła,
2) na wniosek komisji rewizyjnej koła,
3) na pisemny wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków koła.
2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, winno być zwołane w terminie czternastu dni od złożenia wniosku.

§ 12
1. Termin, miejsce i porządek obrad zebrania należy podać do wiadomości członków koła co najmniej
7 dni przed terminem zebrania.
2. Porządek obrad zebrania obejmuje w szczególności:
1) otwarcie zebrania, wybór prezydium, w tym przewodniczącego i sekretarza obrad, ustalenie prawomocności zebrania, uchwalenie porządku obrad,
2) sprawozdanie zarządu koła i komisji rewizyjnej koła,
3) dyskusję nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał.
3. Jeżeli zebranie dokonuje wyborów, to porządek obrad, poza punktami określonymi
w ust. 2, zawiera pkt 4 – wybory, w tym: ustalenie list wyborczych, wybór odpowiednich komisji
i głosowanie. W tym przypadku porządek obrad należy uzupełnić wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępujących członków zarządu koła, na wniosek komisji rewizyjnej koła.
4. Porządek obrad zebrania, zwołanego w trybie § 11, winien obejmować odpowiednie punkty
w zależności od złożonego wniosku.

§ 13
Czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborze delegata (delegatów) na zjazd oddziału przysługuje tylko członkom koła, którzy opłacają w oddziale składki członkowskie.

§ 14
1. Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła w okresie pomiędzy zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed zebraniem koła oraz przed zarządem oddziału.
2. Zarząd koła składa się z 3–11 członków, wybranych przez zebranie.
3. Szczegółową liczbę wybieranych członków zarządu koła określa zebranie.
4. Zarząd koła wybiera ze swego grona 1–2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
5. Zarząd koła w okresie kadencji może uzupełnić swój skład drogą kooptacji członków
w miejsce ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej ⅓ osób wybranych przez zebranie.
6. W zarządzie koła, liczącego powyżej dziesięciu członków, może być powołane prezydium.
7. Prezydium kieruje działalnością koła pomiędzy zebraniami zarządu koła i podejmuje uchwały
w sprawach dotyczących koła z wyjątkiem: zwoływania zebrań oraz uchwalania planów działalności koła i preliminarza budżetowego koła.

§ 15
1. Uchwały zarządu koła i jego prezydium zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy liczby członków zarządu (prezydium).
2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 16
1. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia prezydium zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.

§ 17
Do kompetencji zarządu koła należy:
1) zwoływanie zebrań,
2) wykonywanie uchwał władz PTTK oraz zebrań,
3) uchwalanie planów działalności koła oraz preliminarzy budżetowych koła,
4) zarządzanie funduszem i majątkiem koła zgodnie z preliminarzem budżetowym koła,
5) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych przez członków koła,
6) przyjmowanie i skreślanie z listy członków koła,
7) prowadzenie ewidencji członków koła,
8) zbieranie składek na fundusz przewodnicki i innych składek, uchwalonych przez władze koła,
9) powoływanie w miarę potrzeby zespołów – w szczególności do spraw szkoleniowych,
10) opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień instruktora przewodnictwa,
11) występowanie do zarządu oddziału z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień członkom koła,
12) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności koła,
13) opieka nad kandydatami na przewodników,
14) składanie sprawozdań rocznych i za okres kadencji zebraniu oraz zarządowi oddziału.

§ 18
1. Zespół do spraw szkoleniowych jest organem zarządu koła, realizującym zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez przewodników.
2. Do zadań zespołu do spraw szkoleniowych należy:
1) prowadzenie planowego dokształcania przewodników oraz organizowanie szkoleń kandyda-tów na przewodników,
2) opracowywanie programów szkolenia na podstawie zasad i ramowych programów szkolenia,
3) opracowywanie i publikowanie materiałów przewodnickich, a w szczególności szkoleniowych.
3. Zespół do spraw szkoleniowych prowadzą przewodnicy, posiadający w szczególności uprawnienia instruktora przewodnictwa PTTK.

§ 19
1. Zarząd koła może być zawieszony przez zarząd oddziału w przypadkach:
1) rażącego lub uporczywego naruszenia obowiązków wynikających ze statutu PTTK lub statutu oddziału,
2) działania na szkodę PTTK,
3) zaniechania działalności koła,
4) naruszania podstawowych zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem koła.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może być podjęta po wysłuchaniu zarządu koła i komisji rewizyjnej koła, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w określonym terminie.
3. W przypadku zawieszenia zarządu koła, zarząd oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn zawieszenia oraz zwołanie – w terminie trzech miesięcy od daty zawieszenia – zebrania w celu wybrania nowego zarządu koła lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu koła.

§ 20
1. Komisja rewizyjna koła składa się z trzech członków, wybranych przez zebranie.
2. Komisja rewizyjna koła wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członkowie komisji rewizyjnej koła nie mogą być członkami zarządu koła.
4. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej koła może brać udział
w posiedzeniach zarządu koła.
5. Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności zarządu koła ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) przedkładanie zarządowi koła uwag o wykonaniu preliminarza budżetowego koła oraz
o wynikach przeprowadzonych kontroli,
3) składanie zebraniu sprawozdania ze swej działalności,
4) stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępujących członków zarządu koła.

Rozdział V
Finanse i majątek koła

§ 21
1. Koło realizuje swe zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1) części składek członkowskich PTTK, przypadającej dla koła,
2) funduszu przewodnickiego i innych składek, uchwalonych przez władze koła,
3) dotacji, darowizn i innych świadczeń otrzymywanych za pośrednictwem oddziału.
2. Niezależnie od składki członkowskiej PTTK, koło ma prawo ustanowić i pobierać inne składki przeznaczone w całości na działalność koła w wysokości ustalonej przez zebranie.
3. Koło może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na działalność statutową za zezwoleniem zarządu oddziału, który określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 22
1. Sposób zarządzania funduszami i majątkiem koła oraz funduszami i majątkiem, powierzonym kołu regulują obowiązujące w PTTK przepisy finansowe oraz uchwały zarządu oddziału.
2. Majątek użytkowany przez koło jest majątkiem oddziału i w przypadku rozwiązania koła przechodzi na rzecz oddziału, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje zarząd oddziału.
3. Majątek przekazany kołu w użytkowanie w przypadku rozwiązania koła stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.

Rozdział VI
Rozwiązanie koła

§ 23
1. Rozwiązanie koła następuje na podstawie uchwały zebrania, podjętej większością co najmniej
⅔ głosów przy obecności co najmniej ⅔ członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez zarząd oddziału.
3. Rozwiązanie koła może nastąpić również na podstawie uchwały zarządu oddziału w przypadkach, określonych statutem oddziału.
4. Zarząd oddziału zawiadamia o rozwiązywaniu koła Wojewódzki (Regionalny) Samorząd Przewodnicki PTTK w Rzeszowie oraz Komisję Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK.

§ 24
1. W przypadku rozwiązania koła na podstawie § 23 ust. 1 i 3 likwidatorem koła jest komisja likwidacyjna lub likwidator, powołany przez zarząd oddziału.
2. Likwidację przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującymi w PTTK.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 25
1. Koło używa pieczęci podłużnej, której wzór określa załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Za zgodą zarządu oddziału koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci
oraz druków.
3. Przy lokalu, będącym siedzibą koła, bądź przy innych pomieszczeniach, stale używanych przez koło, powinien znajdować się szyld w kolorze zielonym, którego wzór określa załącznik nr 2
do regulaminu.

§ 26
1. Koło używa znaku organizacyjnego PTTK, którego wzór określa art. 5 ust. 1 Statutu PTTK
oraz załącznik nr 1 do uchwały nr 58/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie ochrony nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
2. Koło posiada własną odznakę przewodnicką, której wzór określa załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Wzór odznaki koła uchwala zarząd oddziału.
4. Odznaka koła może być używana przez członków koła obok odznak przewodników turystycznych PTTK, których wzory stanowią załączniki nr 4–6 do uchwały nr 58/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie ochrony nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
5. Koło może przyjmować imiona osób szczególnie zasłużonych dla kraju, PTTK, środowiska
lub regionu.
6. Na wniosek koła uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 5, podejmuje zarząd oddziału.

§ 27
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do zarządu koła po zasięgnięciu opinii Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy statutu PTTK i statutu oddziału.